BOTOI, MALKO, TANTA

Botón, Lágrima, Gota

Ball terminal, Teardrop